Zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“)

Prevádzkovateľ údajov
RASAX alfa, spol. s r.o., Výstavby 3/A, 040 11 Košice, Slovensko

Tel.: +421-55-6013 111
e-mail: office@rasax.sk
web:

IČO: 35 690 003
IČ DPH: SK20 2032 3481
DIČ: 20 2032 3481

Úvod
Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používam či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným.

Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania vami vyžiadaných informácií v zmysle vysvetľujúcich textov pri formulároch, kde údaje zadávate.

Rozsah spracúvania osobných údajov
Zhromažďujeme osobné údaje v  rozsahu meno, e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Z  webovej stránky, kde ste údaje zadávali, môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Právny základ spracúvania
Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím formulárov, ktoré uchovávajú dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.

Súhlas
Súhlasom s  týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a  to e-mailom na adresu office@rasax.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
Nešírime, nepredávame ani neprenajímame Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

  • Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s  ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú v  pracovnoprávnom, obdobnom alebo v  inom vzťahu s cieľom poskytnúť Vám reakcie v našom mene.
  • Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v  našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

 

Použitie sprostredkovateľov
Sme zodpovední za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s  týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budem Vás informovať na stránke

https://rasax.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii s nami. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

Vaše práva
Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby,  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies a  webových beacons
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na https://rasax.sk/, www.eregistratura.sk používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na  horeuvedených stránkach, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie horeuvedených stránok, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú horeuvedené stránky. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť horeuvedené stránky Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Zmeny Zásad
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na https://rasax.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/

Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejníme oznámenie na https://rasax.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/ predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu
Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu office@rasax.sk

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 25. 05. 2018.