RASAX alfa, spol. s r.o.
Výstavby 3/A
040 11 Košice
Slovensko
Tel.: +421-55-6013 111
e-mail: office@rasax.sk
web: www.rasax.sk
IČO: 35 690 003
IČ DPH: SK20 2032 3481
DIČ: 20 2032 3481

Registrácia:
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 9335/V
Číslo účtu: ČSOB-EUR: 028 440 3863/7500
IBAN: SK91 7500 0000 0002 8440 3863
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX