PDC
zhromažďovanie procesných dát

Sústeďuje a analyzuje procesné dáta výrobku

PDC, zhromažďovanie procesných dát

PDC (Product Data Collector) od spoločnosti RASAX alfa, spol. s r. o., ponúka riešenie na automatizáciu zberu a analýzy dát z procesu výroby.

Súčasťou riešenia je aj LINE MONITOR, ktorý umožňuje zobraziť dáta z výroby v reálnom čase. Je určený pre velíny a pre zobrazenie na veľkoplošných obrazovkách priamo vo výrobných halách.

Procesnými dátami sú:

  • výrobné dáta (napr. sériové čísla výrobkov, výsledky testov, prechody jednotlivými pracoviskami, záznam o opravách a scrapoch, sériové čísla, šarže komponentov vstupujúce do výroby, identifikácia obsluhy, záznamy o odstávkach),
  • dáta z iných systémov (MRP, ERP, CMMS systémy (napr. zmenové alebo denné plány, plánované odstávky).

Dáta vyzbierané z procesu výroby do systému PDC sa ďalej využívajú na:

  • tvorbu výrobných a kvalitárskych štatistík vrátane grafov,
  • vyhľadávanie v dátach a uložených prílohách, histórii výrobných dát, tvorbu zostáv a ich export vo formátoch .html, .pdf, .xml, .csv, .xls,
  • archiváciu dát z jednotlivých pracovísk výrobnej linky v štruktúrovanej forme,
  • podklady pre audity a reklamácie,
  • export do ďalších externých systémov v prípade potreby.

Prospekt: