ORFEUS
ERP podnikový informačný systém

Sústredí riadenie celej vašej firmy na jedno miesto.

Technológia a bezpečnosť

Podnikový informačný systém ORFEUS je vyvinutý pre operačný systém IBM i a technologicky je postavený na terminálovej architektúre. Obe tieto skutočnosti poskytujú veľkú výhodu pre koncového používateľa ako aj pre správcu aplikácie.

Architektúra informačného systému ORFEUS

ERP podnikový informačný systém ORFEUS je postavený na terminálovej architektúre. Znamená to, že výpočty prebiehajú priamo na serveri a pracovné stanice sa používajú len ako terminály pre používateľov.

Veľkou výhodou nasadenia terminálového riešenia je jednoduché zabezpečenie proti výpadku elektrického prúdu. V terminálovom riešení totiž stačí zabezpečiť záložným zdrojom len server, zatiaľ čo v prípade klient – server architektúry musia byť zabezpečené všetky pracoviská.

Platforma informačného systému ORFEUS

Princíp práce aplikačných programových vybavení pracujúcich na platforme IBM i využíva on-line prístup k centrálnemu serveru, kde sú uložené dáta. Používatelia môžu byť pripojení na centrálny server buď cez lokálnu počítačovú sieť alebo v prípade vzdialených klientov cez WAN.

Medzi výhody vybudovania ERP systému ORFEUS na platforme IBMi patrí:

 • Štandardné rozhrania pre vstup / výstup

  Systém IBM i má v sebe zabudované štandardné rozhrania pre integráciu s ľubovoľnými externými systémami:

  • prepojenie s modulmi pre riešenie údržby – Riadenie údržby strojov, správy dokumentov – eRegis, elektronická správa registratúry, riadenie výroby – RTV a pod.,
  • prepojenie na systémy 3. strán: PaM (Athos, s.r.o.), NAUTILUS (NRSYS, s.r.o.), System 21 Aurora (Geac), Sage ERP X3 (SAGE), PaM (Softip), Human (Hour, s.r.o.), EcoSun (SunSoft Plus s.r.o.), riešenia spoločností Infor a SAP, systémy XPPS, elektronický obchod a pod.,
  • prepojenie na MS Office a LibreOffice.
 • Možnosť dávkového spracovania vstupov
 • Informačný systém ORFEUS umožňuje dávkové spracovanie údajov z externých systémov a ich automatické zaúčtovanie podľa vopred nadefinovaných parametrov prenosu.

 • Možnosť nastavenia dokladov a výkazov vo viacerých jazykoch
 • Doklady a výkazy je možné vytvárať a tlačiť v ľubovoľných jazykoch podľa nastavení definovaných počas implementácie systému.

 • Obnova predchádzjúcej verzie dát
 • Súčasťou systému je tzv. denník (angl. journal) zmien, v ktorom je uložený chronologický záznam zmien v údajoch. Účelom tohto denníka je poskytnutie údajov na rekonštrukciu predchádzajúcej verzie dát.

  V prípade, že dôjde z dôvodu hardvérového alebo softvérového zlyhania k abnormálnemu systémovému ukončeniu, sú databázové súbory zaznamenávané v denníku automaticky obnovené pri štarte systému. Systém IBM i poskytuje aj referenčnú integritu dát, t.j.udržuje konzistenciu dát medzi viacerými fyzickými súbormi podľa definovaných pravidiel.